นักวาดเรื่องราว

@@..นักวาด..เรื่องราว..@@

อ ย า ก เ ป็ น นั ก ว า ด

ว า ด อั ก ษ ร

จ ะ ว า ด ท ะ เ ล แ บ บ ส ะ ท้ อ น

กั บ ฟ้ า ใ ส

ว า ด ใ ห้ เ ธ อ น่ า รั ก

ก ว่ า ใ ค ร ใ ค ร

ว า ด ห วั ง วั น นี้ ไ ว้

ใ ห้ เ นิ่ น น า น

. . . . . . . . . .

ว า ด อั ก ษ ร

เ ป็ น เ รื่ อ ง ร า ว

จ ะ ว า ด ล ม ห น า ว ใ ห้ ห น า ว ยิ่ ง

จ ะ ว า ด แ ด ด ร้ อ น ใ ห้ ร้ อ น จ ริ ง

แ ล้ ว ว า ด ทุ ก สิ่ ง ใ ห้ เ ห มื อ น ใ จ

ผู้เขียน : วนาโศก

คัดลอกจาก นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 202

ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม 2534

Credit ภาพจาก App : Pimp Your Screen, WallpaperHD

Leave a Reply