อยากให้กำลังใจเธอ

อยากให้กำลังใจเธอ

@@@@@

วันนี้ฉันน้ำตาไหล เมื่อรู้ข่าวของเธอ

เห็นใจในเรื่องราวของเธออย่างมาก..ถึงมากที่สุด

ถ้าอยู่ใกล้ๆกัน ฉันจะดึงตัวเธอเข้ามาโอบกอด

ปลอบประโลมเธอให้หายเศร้า

อยากให้เธอมีกำลังใจต่อสู้

บางทีเธออาจอยากร้องไห้ เพื่อระบายความทุกข์

ฉันจะให้ไหล่ฉันเป็นที่ซับน้ำตาเธอ

ขอเพียงแต่

เธออย่ายอมแพ้

ลุกขึ้นสู้

และมีกำลังใจที่จะต่อสู้

ชี วิ ต ยั ง มี วั น พ รุ่ ง นี้ เ ส ม อ

แ ม้ แ ส ง เ ล็ ก เ ล็ ก ก็ ยั ง ถื อ เ ป็ น ค ว า ม ห วั ง

ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ท้องฟ้าจะมืดก่อนเสมอ

…………………..

อ ย่ า ย อ ม แ พ้ น ะ

ลุ ก ขึ้ น ส ร้ า ง กำ ลั ง ใ จ แ ล ะ ก้ า ว เ ดิ น ต่ อ ไ ป

@ ที่ข้างข้างเธอ ยังมีฉันเสมอ @

@@@@@

เขียนความคิดนี้หลั่งไหลพรั่งพรูออกมาในวันหนึ่ง

ที่รู้ข่าวของเพื่อนผู้น่ารักคนหนึ่ง

ที่กำลังก้าวหน้าในอาชีพการงาน

พลันข่าวเรื่องโรคร้ายขั้นที่สามเกิดขึ้นกับเธอ

ที่แม้ความหวังในการต่อสู้กับโรคร้ายจะริบหรี่หรือไม่

ฉันเพียงแค่อยากให้กำลังใจเธอ

อยากส่งความปรารถนาดีและความหวัง

ไปให้เธอ

อยากให้เธอมีกำลังใจ

และลุกขึ้นสู้

@@@@@

Credit ภาพจาก App : Pimp Your Screen, WallpaperHD

Leave a Reply