เมื่อคิดถึงใครบางคน

เมื่อคิดถึงใครบางคน

@@@@@

ต อ น นี้ เธ อ อ ยู่ ไ ก ล จั ง เ ล ย น ะ

เ ธ อ กำ ลั ง ทำ อ ะ ไ ร อ ยู่

กำ ลั ง คิ ด ถึ ง ใ ค ร

คิ ด ถึ ง ฉั น ห รื อ เ ป ล่ า

ต อ น นี้ เ ธ อ รู้ มั้ ย

บ ท เ พ ล ง ข อ ง เ ธ อ กำ ลั ง บ ร ร เ ล ง

ท่ า ม ก ล า ง ค ว า ม เ งี ย บ งั น ร อ บ ตั ว ฉั น

…แ ล ะ ใ น หั ว ใ จ

เ ธ อ รู้ มั้ ย

ฉั น กำ ลั ง คิ ด ถึ ง เ ธ อ

คิ ด ถึ ง ม า ก แ ล ะ ใ ฝ่ ฝั น

@@@@@

เขียนบทนี้ไว้ร่วมสามสิบปีแล้ว

สมัยยังเป็นวัยรุ่นวัยใส

ความเพ้อฝันวัยเด็ก

มันพรั่งพรูเป็นคำสวยสวย

เขียนความคิดจากความรู้สึก

เมื่อเวลาผ่านไป

มานั่งรื้อกล่องความทรงจำ

เรื่องราวมากมายผุดขึ้นมาเป็นฉากฉาก

ในวันที่เราเลยวัยนั้นมาแล้ว

ผ่านความรักในชีวิตจริง

ที่มีทั้งสุขและเศร้า

เราได้แต่ยิ้มน้อยน้อยมุมปาก

บางทีการรำลึกความหลังในบางเวลา

มันช่วยเยียวยาจิตใจที่แห้งผากในบางคราได้

ช่วยให้ความรักในความจริง

เดินต่อไปข้างหน้าได้…อย่างมีความหวัง

@@@@@

Credit ภาพจาก App : Pimp Your Screen, WallpaperHD

Leave a Reply