Love Your Inner Goddess ไพ่พลังงานผู้หญิงบอกตัวตน

ไพ่ออราเคิลชุด 44 ใบ ชุด Love Your Inner Goddess เป็นไพ่ที่แสดงถึงพลังงานภายในของผู้หญิง ฉันหยิบได้ใบที่ 1 เลยค่ะ


เป็นพวกตามใจตัวเอง ทำทุกสิ่งตามหัวใจเรียกร้อง อะไรจะตรงขนาดนั้น
No.1 Wild and Free
All Good Things Are Wild And Free

Leave a Reply